Καταστατικό

Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Ίδρυση

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΝΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  με έδρα την Στούπα Δήμου Δυτικής Μάνης και σφραγίδα στρογγυλή που θα γράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΝΗ, έτος ιδρύσεως 2017» και στο κέντρο θα έχει εικονίδιο με έναν πράσινο μανιάτικο πύργο και έναν ήλιο.

Δομή

Ο Σύλλογος διοικείται από:

 1. το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 2. την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
 3. την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 Σκοποί

Ο σύλλογος αποβλέπει: 

 • στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στα ζητήματα απορριμμάτων και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • στην ενεργοποίηση των κατοίκων για την εξάλειψη των σκουπιδιών, την σωστή διαχείριση τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας καθώς και τον καλλωπισμό του, ώστε να αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο η ταυτότητα και η ιστορική κληρονομιά του.
 • στην συμμετοχή σε δράσεις  που απορρέουν από κρατικούς φορείς και στην τακτική συνεργασία με την Δημοτική Αρχή σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του πληθυσμού και την διαχείριση των απορριμμάτων .
 • στην συμμετοχή σε κάθε συλλογική προσπάθεια, οποιασδήποτε εγκεκριμένης μορφής, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του Νομού Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και πανελλαδικά ή παγκόσμια.
 • στην προστασία του τόπου μας από κάθε ρύπανση, π.χ. δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ηχορύπανση, φωτορύπανση κλπ
 • στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του καθώς και των συγχωριανών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της έδρας του.
 • στη διαφύλαξη και προώθηση της ειρήνης.
 • στη σύσφιξη των σχέσεων και δημιουργία φιλικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη.

Μέσα

Ο Σύλλογος για την πραγματοποίηση των σκοπών του μπορεί:

 • να δημιουργεί δράσεις και να καλεί εθελοντικά τα μέλη του και όσους επιθυμούν να μετέχουν σε αυτές.
 • να εκδίδει κάθε μορφής έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες
 • να οργανώνει εκδηλώσεις, επιμορφωτικά  σεμινάρια, ημερίδες , εορτοπανηγύρεις κλπ.
 • να συγκεντρώνει συνδρομές και δωρεές από τα μέλη του αλλά και από ιδιώτες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δράσεις του και να λαμβάνει χορηγίες ευρωπαϊκές, κρατικές και δημοτικές
 • να συμμετέχει και να έχει κοινή δράση με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας. Για τον σκοπό αυτό να δύναται να στέλνει αντιπροσώπους σε περίπτωση ομοσπονδίας.
 • να  προσφεύγει ενώπιον κάθε Ελληνικής Δικαστικής αρχής αλλά κι ενώπιον Διεθνών δικαστηρίων για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος

Μέλη

Μέλη  του συλλόγου γίνονται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Δυτικής Μάνης, καταγόμενοι από αυτόν αλλά και άλλοι κάτοικοι της γύρω περιοχής ,υπό τον όρο ότι κάθε μέλος να είναι ενήλικας, να αποδέχεται το παρόν καταστατικό και να θέλει να εργαστεί για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Τα μέλη χαρακτηρίζονται ως : 1) Τακτικά 2) Επίτιμα

1) Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι: α) τα ιδρυτικά μέλη και β) όσοι εγγραφούν στη συνέχεια. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, το γένος της μητέρας, έτος γεννήσεως, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο, e mail, και τη δήλωση ότι γνωρίζει το καταστατικό, συμφωνεί με το περιεχόμενο του  και θα εργαστεί για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στην επόμενη τακτική συνεδρίαση επικυρώνει την εγγραφή, εκτός εάν συντρέχουν αιτιολογημένοι και θεμελιωμένοι λόγοι ότι το άτομο αυτό βλάπτει τα συμφέροντα του Συλλόγου με τις πράξεις του κι επομένως δεν εργάζεται για την πραγμάτωση των σκοπών του.

Για την εγγραφή ενός μέλους απαιτείται ετήσια συνδρομή  η οποία ορίζεται σε 10 ευρώ . Η συνδρομή μπορεί να διαμορφώνεται με απόφαση των 2/3 της Γ Σ. 

2) Επίτιμα μέλη του Συλλόγου  ανακηρύσσονταιαπό τη Γ.Σ. του Συλλόγου έπειτα από τεκμηριωμένη πρόταση του Δ.Σ., τα άτομα που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο, ως προς την εκπλήρωση των σκοπών του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται και ως Επίτιμος Πρόεδρος.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εργασίες εκλογής οργάνων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι την ημερομηνία των εργασιών αυτών.

Τα επίτιμα μέλη έχουν λόγο κατά τις εργασίες αυτές αλλά δεν υποχρεούνται σε καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής. 

Δικαιώματα Μέλων

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν:

α) να μετέχουν σε όλες τις εργασίες εκλογής οργάνων του Συλλόγου και να είναι υποψήφιοι. Πρέπει να έχουν γραφτεί στον Σύλλογο ένα μήνα πριν την ημερομηνία αρχαιρεσιών.

β) έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.

γ) έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων ως παρατηρητές.

δ) έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη δράση του Συλλόγου  και πρέπει χωρίς καμία κωλυσιεργία το Δ.Σ και η Ελεγκτική Επιτροπή να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

Υποχρεώσεις Μέλων

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:

α) να αγωνίζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

β) να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή του Συλλόγου.

γ) να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν, στις εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου.

δ) να πληροφορούνται και να ελέγχουν τις αποφάσεις των οργάνων, προφορικά ή γραπτά.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο και είναι στην ημερήσια διάταξη. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο με ηλεκτρονική πρόσκληση ή με γραπτή πρόσκληση ή, σε ειδικές περιπτώσεις, με τηλεφωνική κλήση μέσα στο Φθινόπωρο, κι έκτακτα όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. Η πρόσκληση στέλνεται 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. Επίσης συγκαλείται αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον το 20% των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Στην αίτηση αυτή θα αναφέρονται οι λόγοι που ζητείται η σύγκληση της Γ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από το αίτημα αυτό να συγκαλέσει Γ.Σ. 

Αν το Δ.Σ. αδυνατεί να συγκαλέσει τη Γ.Σ. στις μέρες αυτές αναλαμβάνει η Ε.Ε. στις επόμενες πέντε ημέρες. Εάν και τότε δεν συγκληθεί η Γ.Σ., τότε οι υπογράφοντες συγκαλούν μόνοι τους την Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. και η Ε.Ε. κηρύσσονται έκπτωτοι και είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν όλα τα βιβλία κι έγγραφα του Συλλόγου στο προσωρινό συμβούλιο που θα αποφασιστεί κατά τις εργασίες της Γ.Σ.

Απαρτία

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται  το ½ των «ταμειακώς εντάξει» μελών τουλάχιστον. Αν δε υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός τότε χωρίς νέα πρόσκληση η Γ.Σ., συγκαλείται την επόμενη εβδομάδα , στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Διαδικασία Της Γ.Σ.

α) διαπιστώνεται η απαρτία 

Στο βιβλίο των Γ. Συνελεύσεων υπογράφουν οι παρόντες και παίρνουν «χαρτάκι» από τον ταμία , ότι είναι «ταμειακά εντάξει» .

β) εκλέγεται Πρόεδρος της Γ.Σ. με ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. αρχίζει την Συνέλευση ανακοινώνοντας ότι διαπιστώθηκε η απαρτία και ζητώντας από τη Συνέλευση να προτείνουν Πρόεδρο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Μετά την εκλογή αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για Πρόεδρος της Γ.Σ., μέλος της απερχόμενης διοίκησης γιατί τα μέλη του Δ.Σ. είναι κρινόμενα. Eπίσης, o Πρόεδρος της Γ.Σ. δεν δύναται να είναι υποψήφιος για το επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο.

γ) Εκλέγεται Γραμματέας κι Εφορευτική Επιτροπή ( όταν η Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική), με ανάταση χεριών.  

Ο Πρόεδρος ζητάει από την Συνέλευση να προταθεί ένας ή δύο γραμματείς για να τον βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στη συνέχεια για να γραφτούν τα πρακτικά.

Επίσης ζητάει να προταθούν (3)  τρία άτομα , που δεν είναι υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

δ) Δίνεται ο λόγος επί της διαδικασίας και αποφασίζεται η σειρά των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ρωτάει αν υπάρχει πρόταση επί της διαδικασίας. Αν υπάρξει πρόταση τροποποίησης της σειράς των θεμάτων ή πρόσθεσης νέου θέματος, φέρνει το θέμα στη Συνέλευση εκτός και αν το αποδεχτεί το Δ.Σ.

ε) διαβάζεται ο  διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Γραμματέα.

στ) Διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Ανοίγει κατάλογος ομιλητών και αποφασίζεται ο χρόνος ομιλίας μετά από πρόταση του Προέδρου στη Γ.Σ.

η) Αποφασίζονται ένα ένα τα θέματα με ανάταση των χεριών μετά το τέλος των ομιλιών για κάθε θέμα.

θ) γίνονται εκλογές, εφόσον είναι συνέλευση Εκλογοαπολογιστική.

Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής μοιράζονται ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων που έχει υποχρέωση να παραδώσει το απερχόμενο Δ.Σ. Αν για κάποιο λόγο, δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο, αναλαμβάνει να κατασκευάσει η Εφορευτική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, τουλάχιστον  (2) δύο ημέρες , πριν από την ημέρα της Γ.Σ. , στο Δ.Σ.

ι) Γίνονται ψηφίσματα (αν χρειάζεται για θέματα ευρύτερης συναίνεσης και γενικής συγκίνησης).

ια) Κηρύσσεται η λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. αναλαμβάνει μέσα σε 15 μέρες  να έχει γράψει τα πρακτικά στο βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων και να το παραδώσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου μαζί με ότι άλλα έγγραφα έχουν παραδοθεί κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. , φροντίζει να έχει αριθμό ψηφοδελτίων όσα και τα μέλη που θα ψηφίσουν, κι να διεξαχθεί μυστική η ψηφοφορία, σύμφωνα με τους χρόνους που όρισε η Γ.Σ. ( συνήθως αμέσως μετά τη λήξη της Γ.Σ. , μέχρι να τελειώσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι). Στη συνέχεια ανοίγει τα ψηφοδέλτια και μετρά τους σταυρούς που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Συντάσσει και υπογράφει πρακτικό, στο οποίο καταγράφει σε μια σελίδα τα ονόματα με την φθίνουσα σειρά των ψήφων και οι 9(εννιά) πρώτοι σε ψήφους είναι τα μέλη του Δ.Σ.  ενώ οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες και θα κληθούν να πάρουν τη θέση μέλους του Δ.Σ. , αν κενωθεί η θέση του, κατά την σειρά των ψήφων τους.

Παραδίδει  το πρακτικό με τα ψηφοδέλτια στο νέο Δ.Σ., μετά τη συγκρότησή του σε σώμα.

Εκλογές

Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης που τότε θα ονομάζεται εκλογοαπολογιστική, αρχής γενομένης από το έτος 2017. Το Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα μέρες πριν, στέλνει πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία εκτός από τον τόπο και τον χρόνο συνάντησης ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

 1. Η έγκριση του διοικητικού απολογισμού.
 2. Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
 3. Ο προγραμματισμός δράσης για τη νέα περίοδο.
 4. Τελευταίο θέμα θα είναι η εκλογή Δ.Σ. κι Ελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης στην πρόσκληση θα αναφέρεται ότι όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να το έχουν δηλώσει μέσω e mail ή εγγράφως με υπογραφή δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ.

Μπορούν επίσης και δύο μέλη εγγράφως να δηλώσουν την υποψηφιότητα κάποιου άλλου μέλους, αλλά τότε θα πρέπει ο ίδιος να το βεβαιώσει προσωπικά κατά τη διάρκεια της Γ. Σ., διαφορετικά ακυρώνεται από υποψήφιος κι αν υπάρχει στο ψηφοδέλτιο δεν καταμετρούνται σταυροί.

Το Δ.Σ. Και Η Ε.Ε. (Εκλογή Και Συκγρότηση)

Το Δ.Σ. είναι  9μελές κι η Ε.Ε. είναι τριμελής.

Οι εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. γίνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα υπάρχει με αλφαβητική σειρά η κατάσταση των υποψηφίων στο πάνω μέρος κι από κάτω θα υπάρχει η κατάσταση των υποψηφίων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν έως 9 (εννιά) σταυρούς για την ανάδειξη του Δ.Σ. κι έως 3 σταυρούς για την ανάδειξη της Ε.Ε.

Ο πλειοψηφείς υποψήφιος, μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή του, καλεί τους υπολοίπους για να συγκροτηθούν σε σώμα. Αν δεν το κάνει, τότε αναλαμβάνει ο επόμενος κατά τη σειρά των ψήφων. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον τότε θεωρείται ότι παραιτούνται. Οι υπόλοιποι καθώς και οι επιλαχόντες αποτελούν προσωρινό συμβούλιο, το οποίο από κοινού φροντίζει μέσα σε ένα μήνα να καλέσει νέα Γ.Σ. , για εκλογή Δ.Σ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή της συνέρχεται κι αποφασίζει ποιος θα είναι ο Πρόεδρος της και τα δυο μέλη. Ανακοινώνει γραπτά τη συγκρότηση της, στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

α) συγκρότηση σε σώμα

Μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή τους, συνέρχονται τα μέλη του Δ.Σ. για να συγκροτηθούν σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία, ψηφίζεται χωριστά ο Πρόεδρος που αναλαμβάνει αμέσως τη διαδικασία και στη συνέχεια ψηφίζονται ένας- ένας, ο Αντιπρόεδρος,  ο  Γενικός Γραμματέας, ο ταμίας και ο οργανωτικός Γραμματέας και  2 έως 4 μέλη θα είναι ειδικού σκοπού.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ., έγγραφο πρακτικό όπου αναφέρεται οτιδήποτε αφορά τον Σύλλογο και παραλαμβάνει το νέο Δ.Σ. ( αρχεία, περιουσιακά στοιχεία , ταμείο κλπ.) και λαμβάνει γνώση για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή συμφωνίες έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Σύλλογο και σε τρίτους. Οι υποχρεώσεις εκτελούνται από το νέο Δ.Σ. , εκτός αν κρίνει ότι είναι επιβλαβείς για τον Σύλλογο, οπότε διαπραγματεύεται την επανατοποθέτησή τους.

Επίσης το Δ.Σ. , παραλαμβάνει το πρακτικό και τα ψηφοδέλτια και ότι άλλο υλικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Επίσης το Δ.Σ. παραλαμβάνει το Πρακτικό συγκρότησης της Ε.Ε.

β) αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο.

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου κι επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά το Σύλλογο.

Συγκαλεί την Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό , κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. κι αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται στο καταστατικό στα πλαίσια του νόμου.

Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές στα μέλη που όμως δεν έχουν δικαίωμα λόγου.

Αν ο Πρόεδρος δώσει το λόγο σε κάποιο μέλος εκτός Δ.Σ., τότε και κάθε άλλο μέλος, έχει δικαίωμα να μιλήσει σε εκείνη τη συνεδρίαση, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα κι έκτακτα όταν το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δυο μέλη εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση , ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος συγκαλούν έκτακτα το Δ.Σ., μέσα σε τρεις ημέρες. 

Απαρτία στη συνεδρίαση υπάρχει όταν είναι παρόντα  5 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. . 

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει από 3 τακτικές συνεδριάσεις , καλείται σε έγγραφη απολογία κι αν δεν αιτιολογήσει την απουσία του ή έχει παρέλθει 6μηνο, το μέλος αυτό εκπίπτει και παίρνει τη θέση του ο πρώτος επιλαχών. Αν το μέλος που εκπίπτει είχε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γ. Γραμματέα, τότε γίνεται αναδιάρθρωση του Δ.Σ. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων κηρύσσονται επαναληπτικές εκλογές για τη συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών.

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του , καθώς και απέναντι σε κάθε Αρχή.

Συνάπτει συμφωνίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του καταστατικού.

Υπογράφει τις προσκλήσεις, τις συγκλήσεις για Γ.Σ., τις ανακοινώσεις του Συλλόγου, όπως και κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

Συνυπογράφει μαζί με το Γραμματέα και Ταμία , τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή δεν είναι δυνατόν να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Γ. Γραμματέας

Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συνυπογράφει την πρόσκληση, καθώς και κάθε έγγραφο εξερχόμενο. Επίσης, συντάσσει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την πρόσκληση της Γ.Σ., σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. Κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου καθώς και όλα τα άλλα βιβλία κι έγγραφα , εκτός του βιβλίου του ταμείου.

Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία  όλα τα γραμμάτια  είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και κάθε έσοδο του Συλλόγου με βάση διπλότυπες αποδείξεις ή άλλο παραστατικό. Κάνει κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Δ.Σ. , με ένταλμα πληρωμής, αφού έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Μπορεί να πληρώνει τρέχοντες λογαριασμούς χωρίς απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του, περισσότερα από 100 ευρώ και υποχρεούται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, σε τρέχοντα λογαριασμό, κοινό με τον πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μόνο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.

Σε κάθε συνεδρίαση ο Ταμίας ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

Τον Ταμία προσωρινά αναπληρώνει άλλο  μέλος του Δ.Σ. , που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., όταν ο Ταμίας αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας 

Ο Οργανωτικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ.Σ. για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και φροντίζει για τις εμφανίσεις και τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Γραμματέα.

Είναι υπεύθυνος του υλικού των εκδηλώσεων , αποθήκευσης κα συντήρησης.

Είναι υπεύθυνος της βιβλιοθήκης , αν υπάρχει.

Αναπληρώνει τον Γ. Γραμματέα , όταν αυτός κωλύεται.

Είναι υπεύθυνος ειδικών θεμάτων.

Ελεγκτική Επιτροπή

Αποτελείται από τον Πρόεδρο της και δύο μέλη.

Ελέγχει όλη τη δραστηριότητα του Δ.Σ., διοικητική και οικονομική και δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα βιβλία του Συλλόγου για να διαπιστώσει αν οι πράξεις του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να δίνει όσα στοιχεία του ζητήσει η Ε.Ε.

Κατά τη Γ.Σ. διαβάζεται έκθεση της Ε.Ε. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. Αν η Ε.Ε. διαπιστώσει πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά το Σύλλογο, με ομόφωνη απόφαση της, μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ., σύγκλιση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες να συγκαλέσει Γ.Σ.

Συνεδριάζει τακτικά  κάθε 2 μήνες κι έκτακτα όποτε χρειαστεί, με απόφαση του Προέδρου. Κρατάει αρχείο παρατηρήσεων, ώστε να μπορεί να συντάξει κάθε δύο χρόνια, την Έκθεση στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Αν η Έκθεση δεν είναι ομόφωνη, καταγράφεται και η άποψη του μέλους που μειοψηφεί.      

Πόροι 

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:

Α) Τις ετήσιες συνδρομές των μελών που ορίζονται σε  δέκα ευρώ το κάθε μέλος.

Β) από λαχειοφόρους αγορές

Γ) από εκδηλώσεις

Δ) από δωρεές , κληροδοτήματα κι ενισχύσεις από νόμιμες πηγές.

Ε) από χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα  και χορηγίες κρατικές, δημοτικές ή διεθνείς.

Διαγραφή Μέλους

Δεν διαγράφεται κάποιος από τον Σύλλογο, παρά μόνο αν αποδεδειγμένα ενεργεί εις βάρος των σκοπών του ή η συμπεριφορά του και ηθική του βλάπτει τον Σύλλογο και εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου και αφού πρώτα κληθεί σε απολογία προς το Δ.Σ.. Σε αυτή την περίπτωση , το Δ.Σ. εισηγείται το θέμα στη Γ.Σ. , η οποία αποφασίζει τη διαγραφή του, η οποία πραγματοποιείται μόνο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 50% των ‘ταμειακά εντάξει’ μελών του Συλλόγου. Ένα μέλος δύναται να διαγραφεί από τον Σύλλογο εφόσον το επιθυμεί κατόπιν απλής αιτήσεως.

Τα Βιβλία Του Συλλόγου

 1. Βιβλίο Μητρώου Μελών
 2. Βιβλίο Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων και Εξελεγκτικής Επιτροπής
 4. Βιβλίο Ταμείου
 5. Βιβλίο Πρωτοκόλλου 
 6. Βιβλίο Περιουσίας

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο από τη Γ.Σ. , έπειτα από πρόσκληση του   Δ.Σ., στην οποία θα αναφέρεται ποιο άρθρο και γιατί πρέπει να τροποποιηθεί.

Η απαρτία γι’ αυτήν τη Γ.Σ. ορίζεται στα 2/3 των «ταμειακά εντάξει» μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία που απαιτείται είναι τα ¾ των παρόντων.

Διάλυση Του Συλλόγου

Σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνο αν υπάρχει πρόσκληση της Γ.Σ. με αυτό το θέμα από το Δ.Σ. και υπάρξει αυξημένη απαρτία των ¾ των «ταμειακά εντάξει» μελών και αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν τα μέλη να επαναδραστηριοποιήσουν τον Σύλλογο εφόσον για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσει. Προς τούτο, επιτροπή πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει να καλέσει Γ.Σ., η οποία στα πλαίσια του καταστατικού θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα ώστε να λειτουργήσει ξανά ο Σύλλογος. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγο, η περιουσία του θα πηγαίνει σε Σχολείο, σε Δημόσιο ιατρείο ή σε άλλο Σύλλογο του Δήμου Δυτικής Μάνης

Ο,τι Δεν Προβλέπεται

‘Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις «Περί Σωματείων»  του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νομοθετημάτων.

Άρθρο 22

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα, διαβάστηκε κατ’ άρθρο κι εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση Συλλόγου που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στην Στούπα, σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2017 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.

Στούπα 16 Οκτωβρίου  2017